ขั้นตอนการซื้อประกัน เดินทางออนไลน์

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลการเดินทาง

 • ประเภทการเดินทาง รายเที่ยว, รายปี, เพื่อศึกษาต่อ, ในประเทศ
 • เดินทางในประเทศ / ต่างประเภท
 • วันที่เดินทางไป > วันที่เดินทางกลับ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกแผนประกัน

 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • หมายเหตุ, เงื่อนไขการประกันภัย
 • ข้อยกเว้นสำคัญเพื่อประโยชน์

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลส่วนตัว

 • ชื่อ-นามสกุล บัตรประชาชน
 • ที่อยู่ เบอร์โทรษัพท์มือถือ เพศ วันเกิด สัญชาติ
 • ข้อยกเว้นสำคัญเพื่อประโยชน์ ระบุผู้รับผลประโยชน์

ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันความถูกต้อง

 • ตรวจสอบอีเมล์ส่งกรมธรรม์
 • เลือกวิธีการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 5 เลือกช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระเงินสมบูรณ์
 • ลูกค้าได้รับกรมธรรม์

ข้อมูลทั่วไปสําหรับ TA Travel Easy

ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ

 • ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือกซื้อ ด้วย เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท
 • บริษัทให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ ประเทศไทย โดย MSIG Assist รวมถึงบริการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเดินทางและการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

แผนประกันภัยเหมาะสําหรับ

 • ผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาต่อระยะสั้น เป็นต้น สําหรับผู้ที่เดินทาง บ่อยในแต่ละปี แนะนําให้ซื้อเป็นแบบรายปี

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ แบบรายเที่ยว

ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปต่างประเทศจะแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม เพื่อท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ หรือดูงาน ก็หมดกังวลเรื่องความคุ้มครองที่มากกว่า การเจ็บป่วย กับประกันภัยการเดินทางแบบรายเที่ยว

 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท รับความคุ้มครอง 1.5 ล้านบาท
 • ยื่นวีซ่าไม่ผ่าน คืนเงิน 100%

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ แบบรายปี

คุ้มกว่า สําหรับผู้ที่เดินทางบ่อยๆ กับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแบบรายปี ที่ให้ความคุ้มครองเต็มรูปแบบ ไม่จํากัดจํานวนครั้งการ เดินทางต่อปี และสามารถเดินทางสูงสุด 120 วัน/ครั้ง

 • เบี้ยประกันภัยทั้งปีเริ่มต้นเพียง 3,750 บาท
 • ทุกแผนสามารถใช้ยื่นวีซ่าได้

เงื่อนไขการรับประกันภัย / คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้เดินทางต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 2. ผู้เดินทางต้องเริ่มเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
 3. สําหรับประกันภัยเดินทางแบบรายเที่ยว ผู้เดินทางต้องมีอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์
 4. สําหรับประกันภัยเดินทางแบบรายปี ผู้เดินทางต้องมีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
 5. ผู้เดินทางจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ
 6. ผู้เดินทางสามารถvอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 7. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก , เจ้าหน้าที่งองบริษัทประกันภัย หรือองค์กร ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาsu) เมื่อมีการร้องvอป้อมูลเกี่ยวกับผู้vอ เอาประกันภัย
 8. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไปก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง

ข้อมูลทั่วไปสําหรับ TA Overseas Student

ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ

แผนประกันภัยการเดินทางสําหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมความเสี่ยงที่คุณกังวล เช่น การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เงินธดเธยค่าเล่าเรียน การเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย กระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวสูญหายหรือเสียหาย รวมถึงผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เช่น การล่าช้าvองเที่ยวบิน การพลาดต่อเที่ยวบิน เป็นต้น เพื่อให้อุ่นใจได้ว่าคุณจะมีความคุ้มครองทอง MSIG ดูแลอยู่ตลอดเวลาที่ศึกษาต่อในต่างประเทศ

 • แผนประกันภัยการเดินทางสําหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมความเสี่ยงที่คุณกังวล เช่น การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เงินธดเธยค่าเล่าเรียน การเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย กระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวสูญหายหรือเสียหาย รวมถึงผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เช่น การล่าช้าvองเที่ยวบิน การพลาดต่อเที่ยวบิน เป็นต้น เพื่อให้อุ่นใจได้ว่าคุณจะมีความคุ้มครองทอง MSIG ดูแลอยู่ตลอดเวลาที่ศึกษา ต่อในต่างประเทศ
 • บริษัทให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ ประเทศไทย โดย MSIG Assist รวมถึงบริการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเดินทางและการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

แผนประกันภัยเหมาะสําหรับ

นักเรียน / นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 13-50 ปีบริบูรณ์ ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการศึกษา ทั้งการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นและ ระยะยาว โดยผู้เอาประกันภัยควรเลือกซื้อระยะเวลาเอาประกันภัยตามระยะเวลาทั้งหมดในการศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการศึกษาต่อ

 • ระยะเวลาเอาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ 3 เดือน สูงสุด 2 ปี
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 4,700 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย / คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. รับประกันอายุ 13-50 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุyภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 5. สามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 6. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีการลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาสายอาชีพ
 7. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก , เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาsu) เมื่อมีการร้องvอข้อมูลเกี่ยวกับผู้vอ เอาประกันภัย
 8. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไปก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง

Copyrights © 2017-2022 P&K TRAVEL DESIGN CO.,LTD. All Rights Reserved